Stamgroepleider

Inhoud coachingstraject


Ontwikkelingsgericht werken:
Een aanbod gericht op:
 • OriĂ«ntatie op de principes van het OGO.
 • Werken met levensechte en betekenisvolle thema’s.
 • Kindvolgsysteem: handelingsgericht observeren en registreren van basisontwikkeling (HOREB).
 • Werken met portfolio’s.
Ervaringsgericht werken
Een aanbod gericht op:
 • OriĂ«ntatie op de principes van het EGO.
 • Procesgericht kindvolgsysteem.
 • Sociaal-emotionele problemen; kinderen met problemen.
 • Hoekenwerk (onderbouw) en contractwerk (middenbouw en bovenbouw).
 • Thematisch werken/projectwerk.
 • Zorgverbreding.
 • Leiding geven aan structurele kwaliteitsverbetering vanuit de principes van EGO.
Differentiëren in een groep
In vele scholen speelt op dit moment de vraag hoe instructies zo georganiseerd kunnen worden dat ze aan de behoefte van ieder kind tegemoet komen. Sommige kinderen zouden veel liever zelf aan de slag gaan zonder de instructie te volgen, terwijl anderen juist afhankelijk zijn van de uitleg van de docent. Hoe kan je als stamgroepleider ieder kind betrekken bij de leerstof, als je rekening wil houden met de verschillende leerstijlen, de ideeën over meervoudige intelligenties en de ontwikkelingsfases van kinderen op het gebied van zelfstandig werken. Onder andere door het toepassen van de verschillende vormen van differentiatie (intern, extern, tempo, verdieping, verbreding, niveau, interesse, werkvorm en leerstijl) zullen uw instructies effectiever worden.
De jenaplanspecialist biedt in overleg met de school een aanbod. Dat bestaat uit scholing en begeleiding in de praktijk. Om te komen vanuit de huidige situatie - waarin vooral de leerstof bepalend is voor het aanbod-  naar een gewenste situatie, waarin de leerstof en de behoefte en mogelijkheden van kinderen het leerproces bepalen.

Werken met meervoudige intelligenties
Een training voor stamgroepen met daaraan gekoppeld een project met de kinderen. Via dans, theater en beeldende technieken ontstaat het zicht op behoeftes, kwaliteiten en leerstijlen en verschillende intelligenties van teamleden en van kinderen. Andere denkmethodes worden geoefend. maar ook gaan we in op leren creativiteit te verwerken en te stimuleren in de pedagogische situaties. Tijdens een projectdag met kinderen wordt samen gewerkt om tot diverse creaties te komen (voorstelling, kunstwerk, klankdecor, dans).

Basisactiviteiten Inhoudsomschrijving
Als kern van het Jenaplanonderwijs wordt Wereldorientatie gezien en dan vormgegeven door de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Een mooi uitgangspunt, maar zie het maar eens te verwezenlijken.
Jenaplanspecialist wil met u aan de slag gaan om een schooleigen interpretatie te gaan neerzetten. Hierbij kunt u kiezen voor een eigen schoolprogramma.
Bij het werken wordt uitgegaan van een aantal principes:
 • Aansluiten bij uw schoolwerkelijkheid en op zoek gaan naar haalbare uitdagingen.
 • Werken met de kwaliteiten van de stamgroepleid(st)ers van de betrokken school/ scholengroep.
 • Bij voorkeur wordt een beeld gevormd van de schoolwerkelijkheid door het houden van een onderzoek (schoolvisitatie: geheel of op onderdelen), een vragenronde of een uitgebreide intake.
 • Er wordt uitgegaan van een “Jenaplanschoolactieplan” en een persoonlijk Jena Actie Plan voor de verschillende stamgroepleid(st)ers
De aspecten, die bij basisactiviteiten aan bod komen, zijn met name:
 • a. De afzonderlijke basisactiviteiten.
 • b. Het ritmisch weekplan.
 • c. De schoolwoonkamer.
 • d. De rol van het samenwerkend leren binnen de basisactiviteiten.
 • e. De rol van kunstzinnige vorming binnen de basisactiviteiten.
 • f. De vormgeving van de blokperiode.
De in te zetten werkvormen zijn eveneens te onderscheiden naar de basisactiviteiten, waardoor per bijeenkomst een ritmisch programma wordt samengesteld. Vanzelfsprekend kunt u ook intekenen voor de afzonderlijke onderdelen, zoals deze staan genoemd bij a tot en met f.
Om de ontwikkeling van elke stamgroepleider binnen de school te optimaliseren biedt de jenaplanspecialist een scholings-en begeleidingstraject aan op maat.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit coachingstraject?
Stel uw vraag via het
> informatieformulier