Blokperiode - Contractwerk

ProgrammaVele Jenaplanscholen kennen een blokperiode. Toch blijken er veel varianten voor te komen. Jenaplanspecialist ziet de blokperiode als werkvorm tussen wereldoriëntatie en de cursussen in, waarin kinderen steeds meer verantwoordelijk worden voor hun leerproces en hun ontwikkeling.

De inhoud van de blokperiode
De blokperiode kent twee aspecten: het wat en het hoe. Of met andere woorden: de inhoud en de houding. In sommige scholen bestaat de blokperiode uit activiteiten, die voortkomen uit de instructies: afmaken van rekenen, spelling en taal. Andere scholen combineren dit met aanvullende activiteiten, zoals leerspelletjes en kaarten met taaloefeningen. Jenaplanspecialist begeleidt een school vanuit de visie dat in de blokperiode toepassingen van de kennis en vaardigheden, opgedaan tijdens instructies, vorm krijgen. Het centrale thema voor deze toepassingen is uiteraard de wereldoriëntatie. De blokperiode bestaat dan uit allerlei activiteiten, die betrekking hebben op alle ontwikkelingen en een beroep doen op de meervoudige intelligenties. De inhoud van de blokperiode wordt dus bepaald door het thema waaraan een groep werkt.

Behoefte aan beweging, samen zijn, leiding en zelfstandigheid
Het Jenaplan heeft de vier grondkrachten van kinderen als uitgangspunt van haar onderwijs. Door kinderen aan te spreken op hun behoefte aan beweging, samen zijn, leiding en zelfstandigheid voelen zij zich gerespecteerd en betrokken. Door aan te sluiten bij de behoefte en de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd dat kinderen komen tot zelfverantwoordelijk leren. Dit kan nagestreefd worden zonder dat de leerstof beperkingen oplegt. De leerstof is namelijk slechts een middel om kinderen te leren leren.

Opbrengsten
De aspecten die bij de blokperiode aan bod komen zijn:
  • Relatie tussen de cursussen, de blokperiode en wereldoriëntatie.
  • Van zelf werken, zelfstandig werken, zelfstandig leren naar zelfverantwoordelijk leren.
  • Opbouw van vaardigheden in de verschillende bouwgroepen.
  • Het organiseren van een zinvolle blokperiode.
  • Van instructeur naar begeleider.


Werkwijze en werkvormen
Deze activiteit is schoolgebonden en wordt op locatie georganiseerd.
In overleg met de school zal er een offerte en een plan van aanpak gemaakt worden, waarin de kosten opgenomen worden, welke activiteiten er zullen plaatsvinden en hoeveel tijd er beschikbaar is.