Portfolio

Kindvolgsysteem Jenaplan

Stamgroepleid(st)ers steken veel energie in de ontwikkeling van kinderen.
Zij willen veelal aansluiten bij de kwaliteiten van de kinderen, de verschillen van de kinderen en de uitdagingen van de kinderen. Dit vereist een brok vakman / vrouwschap. Je komt dan in feite te staan voor vragen als: Wat betekent het voor mij, wanneer ik in mijn onderwijs uit wil gaan van de verschillen van kinderen? Hoe organiseer ik dat vervolgens binnen mijn stamgroep? Op welke wijze houd ik de ontwikkelingen van de kinderen bij, waarbij rekening wordt gehouden met de brede benadering, zoals Jenaplan dit beoogt: onderwijs, waarbij het hele kind centraal staat, waardoor er aandacht is voor hoofd, hart en handen?

Opbrengsten

Werkwijze en werkvormen
Bij dit aanbod moet u denken aan de volgende onderdelen, waarvoor ook afzonderlijk ingetekend kan worden:

1. Een op de school toegesneden kindvolgmodel, volgens de volgende door de NJPV vastgestelde  richtlijnen:

 

 • a. De participatie van een kind aan het schoolleven vormt de basis van het model.
 • b. Het hele model dient erop gericht te zijn inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kinderen.
 • c. Dit model dient gekoppeld te worden aan de bevordering van de eigen reflectie van kinderen. In de loop van de basisschool wordt het kind steeds meer betrokken bij een oordeel over zijn ontwikkeling en deelname aan het schoolleven.
 • d. De sterke punten van kinderen moeten boven tafel gehaald worden.
 • e. Het volgen van de individuele progressie van een kind, niet het vergelijken met landelijke standaards zijn het uitgangspunt
 • f. Er wordt rekening gehouden met het geheel van doelstellingen waarvoor een school heeft gekozen: (1) wat de wet eist (met name in artikel 8, 9 en in de kerndoelen), (2) de pedagogische identiteit van de school (Jenaplan), (3) hoe die identiteit wordt ge√Įnterpreteerd en (4) wat daaraan op lokaal niveau wordt toegevoegd. Getracht wordt dit alles voor een school inzichtelijk te maken.
 • g. Bij het meten van onderwijsresultaten dient om methodologische redenen zo veel mogelijk gebruik gemaakt te worden van instrumenten die aan de gevolgde onderwijsmethodiek zelf zijn ontleend.
 • h.  De school werkt om de volgende redenen aan een dossier per kind: 
  - doorgaande lijn in de hele school garanderen (vereist inzicht in leerlijnen)
  - gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in ontwikkeling van kinderen middels vastleggen in een dossier
  - ontwikkeling kunnen volgen om een zo goed mogelijk onderwijsaanbod per kind te kunnen verzorgen
  - stagnatie kunnen constateren; om aan de hand van te formuleren criteria interventies te ontwikkelen
  - gegevens vastleggen in een dossier om door te geven (groepsleiders, ouders, andere scholen)

2. Een benadering van interne begeleiding, dat gebaseerd is op bovenstaande richtlijnen.

3. Een op het Jenaplanconcept gebaseerde rapportagevorm: portfolio.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit scholingstraject? Neem contact op met de Jenaplanspecialist:

jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl
T  0575 - 57 02 59