Groep als stamgroep...

Team als stamgroep

Als opbrengsten voor dit programma gelden:

1. Het achter de hand hebben van voldoende kennis op het gebied van  groepsprocessen en communicatie:

Gedragselementen:

 • Kunnen onderscheiden van een aantal vormen van leiderschap, en de effecten daarvan benoemen op groepsprocessen en sociale ontwikkeling.
 • Aangeven welke leiderschapsstijl door jezelf gehanteerd wordt en de effecten daarvan inschatten en evalueren.
 • Kunnen concretiseren van de Jenaplanvisie op sociale processen en structuren.
 • Aangeven van verschillende expressie- en communicatievormen, waarmee de werkelijkheid benaderd kan worden, en die in een leef- en werkgemeenschap een rol kunnen spelen.
 • Kunnen aangeven van de achtergronden van communicatie, de verschillende communicatievormen en ook problemen die er in de communicatie kunnen optreden.2. Beschrijven hoe de sociale verhoudingen in de stamgroep en de Jenaplanschool liggen, en wat de communicatiepatronen zijn.


 • Verantwoorden van de verschillende culturele achtergronden en hoe daarmee rekening gehouden wordt binnen de stamgroep en de school.
 • Door middel van gesprekken (individuele en/of kringgesprekken) de problemen zichtbaar helpen maken en samen naar oplossingen zoeken, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid.


3. Bewustzijn van de voorbeeldfunctie en inspiratie die het samenwerken binnen een schoolteam vervult voor de kinderen en de omgeving.

Gedragselementen:

 • Enig inzicht kunnen aantonen t.a.v. de subjectieve betekenis van het Jenaplanconcept bij  collega‚Äôs.
 • Bereid zijn om sterke kanten van collega‚Äôs positief te benutten.
 • Bereid zijn om intervisie t.a.v. het Jenaplanconcept te geven en te ontvangen.

4. In kleinere en grotere groepen samenwerken aan concrete taken, visie-ontwikkeling en de inhoud van het onderwijs in de groep.

Gedragselementen:

 • Met collega‚Äôs samen denken en samen vormen van het Jenaplanconcept en die concreet vertalen naar de praktijk.
 • Met collega‚Äôs gezamenlijk vorm geven aan de concrete onderwijsinhoud en werkvormen in de eigen groepen.
 • Met collega‚Äôs voorbereiden van activiteiten op de Jenaplanschool zoals vieringen, projecten e.d. 

Hoe maak je van een groep een stamgroep en hoe benader je het team als stamgroep? Twee bouwstenen voor een door de jenaplanspecialist samengesteld programma.